شهرت و آوازه آفرینان هنر شیروان

مدیر عامل

زینب قلیچی

تلفن

09011586906

اعضا تیم

6 نفر

آدرس

ساختمان مرکز رشد، اتاق 102

آشنایی با

واحد فناور شهرت و آوازه آفرینان هنر شیروان

طراحی و تولید سوزن دوزی های پته براساس احیای طرح های بومی استان خراسان شمالی