محور سازنده جریان

مدیر عامل

صمد صابری

تلفن

09367309146

اعضا تیم

1 نفر

آدرس

ساختمان مرکز رشد، اتاق 105

آشنایی با

واحد فناور محور سازنده جریان

ساخت و تولید قهوه ساز دستی