کیمیاگران تجارت گستر ایرانیان آینده ساز

مدیر عامل

احسان جعفری

تلفن

09353817170

اعضا تیم

3 نفر

آدرس

ساختمان مرکز رشد، اتاق 106

آشنایی با

واحد فناور کیمیاگران تجارت گستر ایرانیان آینده ساز

مشاوره و آموزش کسب وکار