پرورش شکارگران زیستی ارم

مدیر عامل

زکیه احمدی

تلفن

09105828450

اعضا تیم

8 نفر

آدرس

ساختمان مرکز رشد، اتاق 112

آشنایی با

واحد فناور پرورش شکارگران زیستی ارم

شرکت پرورش شکارگران زیستی ارم از سال 97 شروع به فعالیت در زمینه پرورش حشرات مفید کنترل کننده آفات کرده که این حشرات جایگزین سموم شیمیایی کشاورزی جهت کنترل پایدار محصولات کشاورزی به کار برده می شوند در سال اول آفات سیصد هکتار محصول گوجه فرنگی و پنجاه هکتار باغ انار توسط این شرکت کنترل شد که این سطح در سال 1400 به هزار هکتار محصول گوجه فرنگی و شصت هکتار باغ انار و ده هکتار گلخانه افزایش یافت.

این شرکت قصد دارد با تنوع پرورش شکارگران زیستی کنترلی پایدارتر جهت آفات گلخانه ای در سراسر کشور داشته باشد.

به امید محصول پاک