پايشگر پايا پيوند فراداده پرداز (پروفا)

مدیر عامل

محمد اکبرپور

تلفن

09337402452

اعضا تیم

4 نفر

آدرس

ساختمان مرکز رشد، اتاق 114

آشنایی با

واحد فناور پايشگر پايا پيوند فراداده پرداز (پروفا)

طراحي و پياده سازي سامانه آنلاين يکپارچه مديريت پروژه-مديريت کار و مديريت نيروي انساني با نام تجاري پروفا